In english
Affärsidé
LEFAB Företagskonsult  skall tillgodose sina kunders behov av verksamhetsutveckling inom företagsledningens områden. Detta sker genom konsult- och utbildningsinsatser främst genom ledar- och medarbetarutveckling för att åstadkomma förbättrad lönsamhet, stärkt konkurrenskraft och ständig förbättring av kvaliteten.

Uppdragsverksamheten skall koncentreras mot företag och företagsledningar där resultatet av insatserna kan bli påtagliga.

Uppdragsverksamheten skall präglas av stark kundorientering, resultatorientering parat med social kompetens, tydlig integritet och i övrigt följa SMK's etiska regler och allmänna bestämmelser.

LEFAB's verksamhet skall generera en så hög lönsamhet att en för kunderna värdefull långsiktighet och upprätthållen kompetensutveckling kan säkerställas.
Kvalitetspolicy
LEFAB Företagskonsults tjänster skall motsvara kundernas uttalade och outtalade förväntningar och krav avseende kvalitetsbegreppets hela innebörd (attityder, beteenden, tidhållning, dokumentation m m). Med kund avses såväl extern som intern. Kvalitetstänkandet skall genomsyra all verksamhet. Alla i företaget är delaktiga och ansvariga för att allt ständigt förbättras. Verksamheten skall bedrivas med inriktningen rätt från början.
Presentation av LEFAB Företagskonsult 
LEFAB Företagskonsult  har över 35 års erfarenhet av lednings- och kvalitetsutveckling av främst små och medelstora företag. Basen för utvecklingsinsatserna har ofta varit SIQ´modell, ISO 9000 och under senare år Investors in People (IIP). Vanliga uppdragstyper har varit:
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Lednings- chefs- och medarbetarutveckling
  • Verksamhetsutveckling mot certifiering enligt ISO 9000
  • Utbildning av internrevisorer
  • Rådgivning kring principerna och indikatorerna i Investors in People (IIP)
Uppdragen genomförs av Jan-Owe Modéer som är Certifierad Managementkonsult (CMC) eller tillsammans med ledande mangementkonsulter.
Bakgrund
Företaget bildades 1983. Redan 1985 var verksamheten i full omfattning med inriktning på rådgivning i managementfrågor ur ett helhetsperspektiv samt lednings- och ledarskapsutbildningar. Företaget har idag ett fåtal uppdragsgivare från näringslivet. Företaget har två anställda och anlitar underkonsulter för de uppdrag som är aktuella.
Vår uppdragsfilosofi
Vi är kända för att genomföra uppdragen med tydlig resultatorientering parat med ett relationsorienterat synsätt. Vi arbetar från följande utgångspunkt: om företagsledning och chefer ger medarbetarna de rätta förutsättningarna för att göra ett effektivt och bra arbete utifrån ett kundperspektiv, kan varje företag/organisation/myndighet utvecklas lönsamt och framgångsrikt oberoende bransch och marknad.

Vi tror också på att förändrings-/utvecklingsarbete skall genomföras tillsammans med de i företaget som är berörda. Detta ställer särskilda krav på VD:s (motsv.) förmåga att tillskapa ett sådant kommunikativt klimat att ständiga förändringar ger medarbetarna den trygghet som erfordras för att motivera sig själv till att göra en allt bättre arbetsprestation. Detta bidrar som vi ser det till att kundnyttan sätts före egennyttan hos alla i företaget/organisationen.

Vi tror därför att chefer, som sitter fast i sin specialistroll trots ökat medvetande och bibringade kunskaper och färdigheter i ledarskapet, gör ett bättre jobb i en annan roll än i chefsrollen.

Detta kräver, som vi ser det, en mycket tydligt formulerad ledarskapspolicy/ledningsfilosofi av VD/företagsledningen. Denna förankras noggrant hos alla chefer samt hos samtliga medarbetare. Denna ligger också till grund för den ledarskapsträning som genomförs.